Folk og fe i naturen - RolFoto
Skuleku

Skuleku

Ei ku skuler mistroisk i det lave kveldslyset oppe i fjellskogen
Valdres, Oppland

kustorfevaldreskveldslyskontraster